Dzięki analizie potrzeb naszych Klientów postanowiliśmy poszerzyć naszą działalność o wsparcie firm i instytucji publicznych w zakresie ochrony danych osobowych.

Udzielamy wsparcia merytorycznego administratorom danych osobowych, zobowiązanym do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, jak również tym, którzy takiego obowiązku nie posiadają. Współpraca z Inspektorem może opierać się na wykonaniu analizy wstępnej, szkoleniu personelu przetwarzającego dane osobowe, oraz na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Inspektor zapewnia stały dostęp do informacji na temat zmian w prawie istotnych dla administratorów. Przeprowadza audyty zgodności procedur oraz posiadanej dokumentacji z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Na bieżąco monitoruje przestrzeganie i aktualizowanie obowiązujących procedur i polityk przetwarzania danych osobowych. Opiniuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, monitoruje ich przestrzeganie oraz współpracuje z innymi administratorami, jak i podmiotami którym powierzono przetwarzanie.  Wspiera administratora w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, redagowaniu klauzul informacyjnych, regulaminów i innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Inspektor wraz z Administratorem przeprowadzają oceny skutków planowanych i bieżących operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitoruje ich realizację. Dokonuje analizy ryzyka stosowanych przez administratora i jego pracowników organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Powołany IOD będzie pełnił funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.