Polityka prywatnoścI

dotycząca zbieranych danych przez RASTAL SP.z o. o.

 

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez formularze umieszczone na stronach www.rastal.com.pl, www.ksos.com.pl, www.szkolenie.rastal.com.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną:

I.        Informacje ogólne

Każda osoba fizyczna korzystająca ze świadczonych przez Spółkę RASTAL usług drogą elektroniczną lub odwiedzających stronę internetową, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazuje. Niniejszym informujemy, że pozyskane w ten sposób dane o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, koniecznego do świadczenia usług na oczekiwanym poziomie.

Administratorem danych osobowych wysyłanych przez formularz kontaktowy jest RASTAL Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Chopina 6, 47-330 Zdzieszowice, o nadanym numerze NIP: 1990112246.

Użytkownik może skontaktować się w sprawie danych osobowych z RASTAL Sp. z o. o. za pomocą:

 1. pisząc na adres e-mail: iod@rastal.com.pl
 2. formularza kontaktowego na stronie https://rastal.com.pl

 

II.        Cookies

Nasze strony używają cookies w celu dostosowania treści serwisu do Państwa potrzeb i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w.w. stron. Korzystając z którejkolwiek strony Internetowej naszej Spółki, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 1. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji w plikach cookie.
 2. Pliki cookie stanowią dane, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną parę atrybutów typu klucz- wartość.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest RASTAL Sp. z o. o., ul. Chopina 6, 47-330 Zdzieszowice.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  2. tworzenia statystyk, co pozwala na poprawienie struktury i zawartości;
 5. W serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisów.

III.        Zgłoszenia serwisowe i formularz online

Odwiedzając stronę internetową, mają Państwo możliwość kontaktu z RASTAL Sp. z o. o. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W celu korzystania z wyżej wymienionych możliwości, konieczne jest przekazanie nam przez osobę kontaktującą się swoich danych.

Zbierane dane osobowe to:

 1. imię i nazwisko;
 2. telefon;
 3. adres e-mail;
 4. inne dane i informacje podane w formularzu kontaktowym.

Dane wpisywane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub kontaktu z Klientem.

Informujemy, że zostaną one wykorzystane w celu, dla którego zostały podane i za zgodą osoby kontaktującej się.

 

 

 

IV.        Przetwarzanie danych osób kandydujących do pracy

Dane osób kandydujących do pracy są zbierane dla potrzeb rekrutacji oraz działań przed zawarciem umowy. Spółka może przetwarzać dane jeżeli kandydat do pracy wyraził zgodę na ich przetwarzanie m.in. dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Dane kandydatów do pracy będą przez nas przetwarzane w czasie trwania rekrutacji oraz maksymalnie przez dwa lata po jej zakończeniu tzn. do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.

 

V.        Zdjęcia

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością RASTAL Sp. z o. o. lub pochodzą z banków zdjęć i ikon (zostały zakupione jako materiał na stronę internetową).

 

VI.        Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osób wypełniających formularz kontaktowy na stronie, przesyłających podanie o pracę, zgłaszających usterki oraz biorących udział w szkoleniu opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osób, które wypełniają formularz zgłoszenia lub będą brały udział w szkoleniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będącymi potencjalnymi klientami opiera się na:

 1. usprawiedliwionym interesie Spółki RASTAL jako administratora danych zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośredniego produktów własnych (art.6 ust.1 lit. f RODO)

 

VII.        Okres przetwarzania

RASTAL Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe oraz przechowuje je przez czas uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że RASTAL Sp. z o. o. przetwarza dane na podstawie:

 1. Zgody – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lud do zakończenia celu przetwarzania;
 2. Uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą – w sytuacji, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje);
 3. Obowiązujących przepisów prawa – okres przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W przypadku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umów wynosi maksymalnie 5 lat.

 

VIII.        Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. Pracownicy Spółki RASTAL;
 2. podmioty współpracujące z RASTAL Sp z o. o., na podstawie umów powierzenia, w zakresie usług księgowych;
 3. firmy współpracujące z RASTAL Sp. z o. o., na podstawie umów powierzenia, w zakresie obsługi strony www;
 4. organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne  przepisy prawa.

Dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi oraz jeżeli Spółka RASTAL jest do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karno-prawnych.

Dostęp do danych osobowych w RASTAL Sp. z o. o.  będzie przysługiwała jedynie upoważnionym pracownikom Spółki.

 

IX.        Prawa osób związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. Dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona upoważniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.15 RODO).
 2. Otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzania, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych (art.15 ust. 3 RODO).
 3. Sprostowania danych – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art.16 RODO).
 4. Usunięcia danych – żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO).
 5. Ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), gdy:
 6. Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy podstawy prawne po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 7. Administrator nie potrzebuje już takich danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osobą, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania.
 9. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 10. Przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używania formacie elektronicznym danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (art.20 RODO).
 11. Sprzeciwu – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art.21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z który, można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

X.        Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności w i jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane w z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych